આજના કરંટ અફેર્સ (12/07/2023)

અમારા દ્વારા દરરોજ કરંટ અફેર્સ આ બ્લોગ પર મૂકવામાં આવે છે. આ કરંટ અફેર્સ વિવિધ પરીક્ષાઓ જેમકે પોલીસ કોન્સટેબલ, તલાટી, જુનિયર ક્લાર્ક, નાયબ મામલતદાર, હેડ ક્લાર્ક, બિન સચિવાલય, TET, TAT જેવી પરીક્ષાઓ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. 1. પ્લાસ્ટિકના બદલે પેપર બેગને મહત્વ આપવા અને ઉપયોગ વધારવા ‘વિશ્વ પેપરબેગ દિવસ’ કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે? … Read more

Current Affairs January 2023 PDF Download

Current Affairs January 2023 PDF Download: Our Team GkVacancy.Com has provided here January 2023. If you’re searching for January 2023 Current affairs PDF then this is the good place for Download January 2023 Current Affairs PDF. This January 2023 Current Affairs PDF is useful for UPSC, GPSC, SSC GD, SSC MTS, GPSSB Junior clerk, GPSSB … Read more